พันธกิจ(Mission)

1.จัดการศึกษาให้กับนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาภาคบังคับทุกคน
2.นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มศักยภาพ
เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน
3.พัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน จัดหาแหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s